Szkolenie kadr pieczy zastępczej

Szkolenie kadr pieczy zastępczej

Celem projektu jest podniesienie kompetencji poprzez bezpłatne szkolenia przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z makroregionu centralnego (województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie), w okresie realizacji projektu od 01/08/2019 r. do 31/10/2023 r.

Grupa docelowa

Zwiń

Rozwiń

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wskazani explicite w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z poźn. zm.), która weszła w życie w 2012 r. z makroregionu centralnego (województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie).

Należą do nich: jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo‐wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo‐terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jak również inne służby zaangażowane w realizację zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uczestnicy szkoleń reprezentują różne szczeble samorządu terytorialnego i należą do nich:

 • poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego w tym kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną;
 • poziom powiatów: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych w tym dyrektorzy placówek opiekuńczo‐wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka, rodziny pomocowe, osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, opiekunowie usamodzielnienia oraz rodziny zastępcze, rodziny pomocowe, prowadzący rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego;
 • poziom województwa (marszałek): pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo‐terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • poziom wojewody: pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, kuratorzy);
 • przedstawiciele oświaty (m.in. pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy);
 • przedstawiciele systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki);
 • przedstawiciele innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Ponadto, wsparcie kierowane jest do pracowników instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji, jak i pracujących „z” i „na” rzecz dzieci i rodzin biologicznych, osób sprawujących pieczę zastępczą i rodzin adopcyjnych.

Szkolenia

Zwiń

Rozwiń

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

Szkolenia dla organów kontrolnych wojewody

https://aki.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/ikona-komunikacja@2.png

Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Praktyka wyprowadzania projektów z kłopotów

2

Przewodnik dla zarządzających zmianą

3

Praktyczne zarzadząnie organizacją

4

Podejście projektowe narzędziem doskonalenia działań pieczy zastępczej

5

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej /kultura instytucjonalna – diagnoza, rekomendacja zmian

6

Jak wzmacniać pracowników i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu /aspekt kulturowo – mentalny

7

Organizacja skutecznych przepływów informacyjnych/organizacyjno – mentalne uwarunkowania procesów

8

Zarządzanie zasobami ludzkimi

9

Kontrola zarządcza

10

Jak rozwiązywać konflikty w zespole

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

2

Opracowywanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele)

3

Technika budowy polityk i strategii

4

Efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi

5

Delegowanie uprawnień w obszarze polityki społecznej

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Wsparcie kobiet na rynku pracy tworzących rodziny zastępcze, wychowujących dzieci niepełnosprawne, samotnych matek

2

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego)

3

Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

4

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

5

Zamówienia publiczne - procedury zasady udzielania, planowanie, szacowanie

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Zostań Asystentem Kariery–czyli jak osoby pracujące bezpośrednio z dziećmi i rodzinami mogą pomóc wychowankom lepiej planować indywidualne ścieżki edukacyjno-zawodowe

2

Cyber-edukacja i cyberzagrożenia – jak nauczyć wychowanków bezpiecznie i mądrze korzystać z Internetu

3

Superwizja pracy oraz metody diagnozy rodziny, jako wsparcie działań m.in. asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

4

Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną

5

Praca z dziećmi potrzebującymi szczególnego wsparcia - przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, spektrum autyzmu, zaburzenia psychiczne, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania

6

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (spektrum autyzmu, zaburzenia psychiczne, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania) oraz ich rodzinami

7

Jak odkrywać i rozwijać zdolności dzieci - otwarta komunikacja rozwojowa

8

Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną

9

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze

10

Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy

11

Tworzenie planu pracy z rodziną

12

Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki

13

Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala oceny rodziny

14

Wieloaspektowe wzmacnianie kompetencji osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz kadry w podmiotach pieczy instytucjonalnej

15

Uzależnienia wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień

16

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży

17

Sposoby radzenia z zrachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży

18

Jak budować swój autorytet- warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków. Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą

19

Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania

20

Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego

21

Kryzys i interwencja kryzysowa – rola asystenta rodziny

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Praktyka przeprowadzania kontroli – najlepsze praktyki krajowe i międzynarodowe

2

Monitorowanie efektów kontroli pracowników, procesów, procedur i dokumentacji

3

Jak tworzyć i wdrażać zobiektywizowane kryteria oceny umiejętności miękkich osób zatrudnionych w instytucjach wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji

4

Prawne aspekty działań służb kontroli

5

Zakres i funkcjonalność rejestru dotyczącego wolnych miejsc w formach pieczy zastępczej oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

6

Elementy prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, prawa pracy

7

Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny

8

Współpraca na poziomie PCPR, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodek adopcyjny, ośrodek pomocy społecznej, kurator, sąd, szkoła

9

Procedury kontroli wojewody-metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Deinstytucjonalizacja–praktyka rozwiązywania problemów mentalnych

2

Międzyresortowe podejście do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - współpraca służb

3

Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny

4

Zakres i funkcjonalność rejestru dotyczącego wolnych miejscach w formach pieczy zastępczej, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych

5

Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę

6

Diagnozowanie oraz procedura postepowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo- wychowawczych wobec dziecka

7

Zadania sądów i organów państwowych wynikające z treści kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w odniesieniu do problematyki pieczy zastępczej, adopcji i wspierania rodziny

8

Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikające z treści art. 109 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

9

Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie

10

Budowanie zespołów i metodyka dokonywania oceny sytuacji dziecka

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Dokumenty rekrutacyjne

Zwiń

Rozwiń

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Umowa szkoleniowa

Wniosek o refundację kosztów dojazdu

Oświadczenie o korzystaniu z własnego samochodu

Umowa użyczenia samochodu

Rejestracja on-line

Zwiń

Rozwiń

I. Rejestracja on-line składa się z 4 etapów:

 • etap I – wybór przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu grupy docelowej w ramach obszarów zatrudnienia wskazanych w § 4 Regulaminu projektu
 • etap II – zapoznanie się i akceptacja oświadczeń oraz informacji o przetwarzaniu danych zgodnie z RODO oraz w ramach projektu
 • etap III – wybór szkolenia w wybranym module / termin szkolenia / miejsce szkolenia / zakwaterowanie
 • etap IV – wypełnienie formularza rekrutacyjnego / przesłanie zgłoszenia

II. Uczestnik/Uczestniczka Projektu po przesłaniu zgłoszenia otrzyma:

 • na wskazany w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail zostanie wygenerowany i przesłany login i hasło do systemu rejestracji on-line w celu pobrania spersonalizowanych plików pdf, które po zapoznaniu się należy wydrukować, podpisać i przesłać do Biura Projektu

III. System rejestracji on-line umożliwi Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:

 • pobranie dokumentów wypełnionych podczas zgłoszenia on-line z modułu „Dokumenty do pobrania”
 • podgląd historii wysyłanych informacji i powiadomień od AKI z modułu „Informacje”
 • zmianę hasła, usunięcie trwałe danych podanych przy rejestracji on-line z modułu „Zarządzanie kontem”
 • zmianę danych w formularzu jeśli dane zostały błędnie wprowadzone lub uległy zmianie, zmianę terminu / miejsca szkolenia oraz tematu szkolenia z modułu „Formularz”: podgląd danych w złożonym formularzu on-line
 • podgląd danych teleadresowych Biura Projektu z modułu „Kontakt”

 

Zarejestruj się i dołącz do projektu!

Harmonogram planowanych szkoleń/udzielanego wsparcia

Zwiń

Rozwiń

Harmonogrsm planowanych szkoleń

Harmonogram udzielanego wsparcia od 01_08_2022 do 14_08_2022

Platforma do nauki zdalnej

Zwiń

Rozwiń

Platforma e-learningowa – to miejsce przeznaczone do doskonalenia kompetencji, w formie treści ułożonych do samodzielnego studiowania, sprawdzania poziomu ich opanowania oraz uzupełniania dostrzeżonych luk – we własnej wiedzy czy doskonalonych umiejętnościach. Dostępna w dowolnym, wybieranym przez uczestnika czasie, w terminie szkolenia, które może zostać zrealizowane w czasie krótszym lub dłuższym, zależnie od indywidualnych możliwości użytkownika.

Oprócz materiałów do samodzielnego studiowania – w formie tekstów, graficznych ilustracji oraz multimedialnych pomocy – można na takiej platformie organizować webinaria: spotkania on-line ze wszystkimi lub wybranymi uczestnikami szkolenia czy kursu – w uzgodnionym wspólnie terminie. Można recenzować prace przesyłane do wykładowcy, indywidualizować proces doskonalenia umiejętności użytkowników e-learningu, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb i możliwości beneficjentów. Można korzystać z czatu oraz technik i metod pracy wykorzystujących internet. Wszystko – zależnie od potrzeb, pomysłowości oraz umiejętności użytkowników internetu.

Uczestnicy szkolą się indywidualnie przez okres dostępności wybranego szkolenia na platformie e-learningowej tj. np.: dostępność szkolenia od dnia 18.07.2022 do dnia 31.07.2022 – w dogodnych (indywidualnych) godzinach/miejscu.

Nie przegap nowych wydarzeń,
zapisz się do newslettera