Szkolenie kadr pieczy zastępczej

Szkolenie kadr pieczy zastępczej

Celem projektu jest podniesienie kompetencji poprzez bezpłatne szkolenia przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z makroregionu centralnego (województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie), w okresie realizacji projektu od 01/08/2019 r. do 30/11/2023 r.

Grupa docelowa

Zwiń

Rozwiń

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wskazani explicite w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z poźn. zm.), która weszła w życie w 2012 r. z makroregionu centralnego (województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie).

Należą do nich: jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo‐wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo‐terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jak również inne służby zaangażowane w realizację zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uczestnicy szkoleń reprezentują różne szczeble samorządu terytorialnego i należą do nich:

 • poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego w tym kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną;
 • poziom powiatów: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych w tym dyrektorzy placówek opiekuńczo‐wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka, rodziny pomocowe, osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, opiekunowie usamodzielnienia oraz rodziny zastępcze, rodziny pomocowe, prowadzący rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego;
 • poziom województwa (marszałek): pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo‐terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
 • poziom wojewody: pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, kuratorzy);
 • przedstawiciele oświaty (m.in. pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy);
 • przedstawiciele systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki);
 • przedstawiciele innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Ponadto, wsparcie kierowane jest do pracowników instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji, jak i pracujących „z” i „na” rzecz dzieci i rodzin biologicznych, osób sprawujących pieczę zastępczą i rodzin adopcyjnych.

Szkolenia

Zwiń

Rozwiń

Szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

Szkolenia dla organów kontrolnych wojewody

https://aki.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/ikona-komunikacja@2.png

Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji

Szkolenia dla przedstawicieli pieczy zastępczej

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 07.10.2022 r

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Praktyka wyprowadzania projektów z kłopotów

2

Przewodnik dla zarządzających zmianą

3

Praktyczne zarzadząnie organizacją

4

Podejście projektowe narzędziem doskonalenia działań pieczy zastępczej

5

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej /kultura instytucjonalna – diagnoza, rekomendacja zmian

6

Jak wzmacniać pracowników i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu /aspekt kulturowo – mentalny

7

Organizacja skutecznych przepływów informacyjnych/organizacyjno – mentalne uwarunkowania procesów

8

Zarządzanie zasobami ludzkimi

9

Kontrola zarządcza

10

Jak rozwiązywać konflikty w zespole

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

2

Opracowywanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele)

3

Technika budowy polityk i strategii

4

Efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi

5

Delegowanie uprawnień w obszarze polityki społecznej

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Wsparcie kobiet na rynku pracy tworzących rodziny zastępcze, wychowujących dzieci niepełnosprawne, samotnych matek

2

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego)

3

Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

4

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

5

Zamówienia publiczne - procedury zasady udzielania, planowanie, szacowanie

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Zostań Asystentem Kariery–czyli jak osoby pracujące bezpośrednio z dziećmi i rodzinami mogą pomóc wychowankom lepiej planować indywidualne ścieżki edukacyjno-zawodowe

2

Cyber-edukacja i cyberzagrożenia – jak nauczyć wychowanków bezpiecznie i mądrze korzystać z Internetu

3

Superwizja pracy oraz metody diagnozy rodziny, jako wsparcie działań m.in. asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

4

Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną

5

Praca z dziećmi potrzebującymi szczególnego wsparcia - przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, spektrum autyzmu, zaburzenia psychiczne, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania

6

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (spektrum autyzmu, zaburzenia psychiczne, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania) oraz ich rodzinami

7

Jak odkrywać i rozwijać zdolności dzieci - otwarta komunikacja rozwojowa

8

Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną

9

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze

10

Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy

11

Tworzenie planu pracy z rodziną

12

Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki

13

Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala oceny rodziny

14

Wieloaspektowe wzmacnianie kompetencji osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz kadry w podmiotach pieczy instytucjonalnej

15

Uzależnienia wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień

16

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży

17

Sposoby radzenia z zrachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży

18

Jak budować swój autorytet- warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków. Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą

19

Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania

20

Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego

21

Kryzys i interwencja kryzysowa – rola asystenta rodziny

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Praktyka przeprowadzania kontroli – najlepsze praktyki krajowe i międzynarodowe

2

Monitorowanie efektów kontroli pracowników, procesów, procedur i dokumentacji

3

Jak tworzyć i wdrażać zobiektywizowane kryteria oceny umiejętności miękkich osób zatrudnionych w instytucjach wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji

4

Prawne aspekty działań służb kontroli

5

Zakres i funkcjonalność rejestru dotyczącego wolnych miejsc w formach pieczy zastępczej oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

6

Elementy prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, prawa pracy

7

Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny

8

Współpraca na poziomie PCPR, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodek adopcyjny, ośrodek pomocy społecznej, kurator, sąd, szkoła

9

Procedury kontroli wojewody-metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń:

Zwiń

Rozwiń

1

Deinstytucjonalizacja–praktyka rozwiązywania problemów mentalnych

2

Międzyresortowe podejście do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - współpraca służb

3

Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny

4

Zakres i funkcjonalność rejestru dotyczącego wolnych miejscach w formach pieczy zastępczej, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych

5

Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę

6

Diagnozowanie oraz procedura postepowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo- wychowawczych wobec dziecka

7

Zadania sądów i organów państwowych wynikające z treści kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w odniesieniu do problematyki pieczy zastępczej, adopcji i wspierania rodziny

8

Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikające z treści art. 109 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

9

Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie

10

Budowanie zespołów i metodyka dokonywania oceny sytuacji dziecka

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń

Zwiń

Rozwiń

1

Zostań Asystentem Kariery czyli jak osoby pracujące bezpośrednio z dziećmi i rodzinami mogą pomóc wychowankom lepiej planować indywidualne ścieżki edukacyjno-zawodowe

2

Superwizja oraz metody diagnozy rodziny – jako narzędzia pracy z rodzinami pieczy zastępczej

3

Praca z dziećmi potrzebującymi szczególnego wsparcia - spektrum autyzmu, ADHD, depresja i zaburzenia odżywiania

4

Cyberedukacja, cyberzagrożenia, cyberbezpieczeństwo - jak nauczyć wychowanków bezpiecznie i mądrze korzystać z Internetu

5

Przewodnik dla zarządzających zmianą

6

Podejście projektowe narzędziem doskonalenia działań pieczy zastępczej

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Wykaz szkoleń

Zwiń

Rozwiń

1

Dokąd zmierzamy – 11 lat po uchwaleniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,a praktyka społeczna.

2

Ważne zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 07.10.2022 r.

3

Tworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego.

4

Nowe regulacje dotyczące usamodzielnienia.

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia zdalne

Dokumenty rekrutacyjne

Zwiń

Rozwiń

regulamin piecza_15_03_2023

1 Formularz rekrutacyjny 15_03_2023 z nowymi szkoleniami

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Umowa szkoleniowa

Wniosek o refundację kosztów dojazdu

Oświadczenie o korzystaniu z własnego samochodu

Umowa użyczenia samochodu

Rejestracja on-line

Zwiń

Rozwiń

I. Rejestracja on-line składa się z 4 etapów:

 • etap I – wybór przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu grupy docelowej w ramach obszarów zatrudnienia wskazanych w § 4 Regulaminu projektu
 • etap II – zapoznanie się i akceptacja oświadczeń oraz informacji o przetwarzaniu danych zgodnie z RODO oraz w ramach projektu
 • etap III – wybór szkolenia w wybranym module / termin szkolenia / miejsce szkolenia / zakwaterowanie
 • etap IV – wypełnienie formularza rekrutacyjnego / przesłanie zgłoszenia

II. Uczestnik/Uczestniczka Projektu po przesłaniu zgłoszenia otrzyma:

 • na wskazany w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail zostanie wygenerowany i przesłany login i hasło do systemu rejestracji on-line w celu pobrania spersonalizowanych plików pdf, które po zapoznaniu się należy wydrukować, podpisać i przesłać do Biura Projektu

III. System rejestracji on-line umożliwi Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:

 • pobranie dokumentów wypełnionych podczas zgłoszenia on-line z modułu „Dokumenty do pobrania”
 • podgląd historii wysyłanych informacji i powiadomień od AKI z modułu „Informacje”
 • zmianę hasła, usunięcie trwałe danych podanych przy rejestracji on-line z modułu „Zarządzanie kontem”
 • zmianę danych w formularzu jeśli dane zostały błędnie wprowadzone lub uległy zmianie, zmianę terminu / miejsca szkolenia oraz tematu szkolenia z modułu „Formularz”: podgląd danych w złożonym formularzu on-line
 • podgląd danych teleadresowych Biura Projektu z modułu „Kontakt”

 

Zarejestruj się i dołącz do projektu!

Harmonogram planowanych szkoleń/udzielanego wsparcia

Zwiń

Rozwiń

Harmonogram planowanych szkoleń e-learning

Harmonogram planowanych szkoleń hybrydowych

Harmonogram planowanych szkoleń (łączny e-learning + hybrydowe)

Platforma do nauki zdalnej

Zwiń

Rozwiń

Platforma e-learningowa – to miejsce przeznaczone do doskonalenia kompetencji, w formie treści ułożonych do samodzielnego studiowania, sprawdzania poziomu ich opanowania oraz uzupełniania dostrzeżonych luk – we własnej wiedzy czy doskonalonych umiejętnościach. Dostępna w dowolnym, wybieranym przez uczestnika czasie, w terminie szkolenia, które może zostać zrealizowane w czasie krótszym lub dłuższym, zależnie od indywidualnych możliwości użytkownika.

Oprócz materiałów do samodzielnego studiowania – w formie tekstów, graficznych ilustracji oraz multimedialnych pomocy – można na takiej platformie organizować webinaria: spotkania on-line ze wszystkimi lub wybranymi uczestnikami szkolenia czy kursu – w uzgodnionym wspólnie terminie. Można recenzować prace przesyłane do wykładowcy, indywidualizować proces doskonalenia umiejętności użytkowników e-learningu, dostosowując je do rzeczywistych potrzeb i możliwości beneficjentów. Można korzystać z czatu oraz technik i metod pracy wykorzystujących internet. Wszystko – zależnie od potrzeb, pomysłowości oraz umiejętności użytkowników internetu.

Uczestnicy szkolą się indywidualnie przez okres dostępności wybranego szkolenia na platformie e-learningowej tj. np.: dostępność szkolenia od dnia 18.07.2022 do dnia 31.07.2022 – w dogodnych (indywidualnych) godzinach/miejscu.

Szkolenia online posiadają wiele zalet, do głównych należą:

 1. Wiedza – główna zaleta uczestnictwa w szkoleniu. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają umiejętności i wiedzę w określonym zakresie, dzięki czemu znacznie poprawia się jakość,  komfort i wydajność pracy.
 2. Oszczędność – to jedna z głównych zalet. Szkolenia online w porównaniu do szkoleń stacjonarnych pozwalają zaoszczędzić sporą kwotę pieniędzy, którą firma, czy też uczestnik, który sam opłaca szkolenie musiałby poświecić na noclegi, dojazdy, catering, koszty sali szkoleniowej. Co więcej, oprócz pieniędzy pozwalają zaoszczędzić dużo czasu, która uczestnik musiałaby poświecić na dojazd, czy też przebywanie poza domem.
 3. Dostępność – w szkoleniu uczestniczyć można z każdego miejsca na świecie  z dostępem do Internetu. Większa też jest dostępność miejsc na takim szkoleniu, w porównaniu do szkolenia stacjonarnego, ponieważ sala szkoleniowa może pomieścić jedynie określoną liczbę osób.
 4. Wygoda – w szkoleniu można uczestniczyć bez wychodzenia z domu czy pracy.
 5. Łatwość  – aby uczestniczyć w szkoleniu online wystarczy podstawowa znajomość  obsługi komputera
 6. Koncentracja  – podczas szkoleń online nie ma dodatkowych bodźców czy sytuacji, które można spotkać w trakcie szkoleń stacjonarnych, dlatego też uczestnicy szkoleń online uważają, że lepiej koncentruje się na procesie nauki, a wiedza łatwiej się przyswaja.
 7. Nowoczesne narzędzia podnoszą efektywność  szkolenia – podczas szkoleń online stosowane są przeróżne narzędzia multimedialne takie, jak dźwięk, animacje, pokazy slajdów, filmy prezentacje, testy, wideo, czat, współdzielenie ekranu. To sprawia, że nauka jest przyjemniejsza i ciekawsza.
 8. Bezpieczeństwo –  szkolenia online, realizowane z domu, czy z wybranego miejsca, zapewniają bezpieczeństwo uczestników, jak i trenerów.
 9. Opieka trenera  – przez cały czas szkolenia trener nadzoruje i otacza opieką uczestników szkolenia w czasie rzeczywistym, co powoduje, że stale są motywowani , a także mają możliwość zadawania pytań trenerowi na bieżąco.
 10. Certyfikat – po ukończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i kompetencje identyczne jak uczestnicy szkolenia stacjonarnego, certyfikaty przesyłane są w oryginalnej (papierowej) formie.
 11. Nie ma tremy – szkolenia online są idealne dla osób nieśmiałych.

Nie przegap nowych wydarzeń,
zapisz się do newslettera