Innowacje w edukacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Innowacje w edukacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest zaktualizowanie oraz szeroko rozumiane upowszechnienie polskiego produktu tj. tutoring w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym – pod kątem innowacji w XXI wieku. Praca nad produktem pokazała jak aktualna jest problematyka zindywidualizowanego kształcenia, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Bardzo ważna okazała się refleksja, że identyfikacja z innymi osobami jest czymś innym, aniżeli poczucie, że jest się uformowanym przez innych. Z tego należy wnioskować bardzo ważną rzecz: aby pomóc młodzieży przejść drogę zmiany od wsparcia wewnętrznego potencjału, poprzez nabycie umiejętności w funkcjonowaniu w środowisku zewnętrznym, po to aby mogła ona osiągać cele w zgodzie z autentycznymi zasobami, aspiracjami i przede wszystkim wartościami – niezbędna jest wiedza specjalistyczna z zakresu tutornigu.

Grupa docelowa

Zwiń

Rozwiń

Odbiorcą będzie młodzież ze środowisk defaworyzowanych, zagrożona wykluczeniem społecznym, wykluczona społecznie oraz zdemoralizowana.  Zachowania opozycyjno – buntownicze, przejawiane często przez te grupy mogą w znaczący sposób zostać zniwelowane. Są to osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w szczególnie trudnej sytuacji.

Odbiorcami w projekcie będą również tutorzy, którzy:

 • są dobrymi nauczycielami, mądrymi doradcami, osobami godnymi zaufania, wzorcami osobowymi
 • wierzą w swojego podopiecznego, w jego możliwości, wspierają go, doradzają, inspirują, skłaniają do myślenia,
  dzielą się własnym doświadczeniem i wiedzą, jasno wyrażają swoją ocenę i niczego nie ukrywają przed podopiecznym
 • potrafią pracować w relacji określonej, jako „jeden na jeden”. Działania tutora wobec podopiecznego są
  jednoznaczne i czytelne, a intencje czyste
 • bazują na przyszłości podopiecznego, przy czym podejmują współpracę z innymi specjalistami i instytucjami (
  psycholog, pedagog, psychiatra, prawnik, pracownik społeczny itd.), w celu udzielenia jak najlepszej pomocy
  wychowankowi
 • umiejętnie zadają pytania, uważnie słuchają, udzielają informacji zwrotnej, motywują, wyznaczają cele (wspólnie z
  podopiecznym), wspomagają w planowaniu drogi do ich osiągnięcia, monitorują, rozliczają z wykonanych zadań,
  bazują na swojej autentyczności i realnych możliwościach podopiecznego, znają swoje ograniczenia i wiedzą, ile
  mogą„dać” podopiecznemu i kiedy wskazane jest, by zmienić.

Działania projektu

Zwiń

Rozwiń

Działanie 1
Zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego i wykonanego „pod klucz” rozwiązania w postaci portalu upowszechniającego (tj. platformy wielomodułowej)

Działanie 2
Aktualizacja treści merytorycznych składających się na artykuły wchodzące w skład 3 publikacji na portalu upowszechniającym tj.

 1. Szkolenie tutorów młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zawodowym
 2. Przygotowanie młodzieży do pracy z tutorem
 3. ABC Tutora

Działanie nr 3
W ramach działania przeprowadzone zostaną seminaria dla tutorów o tematyce:

 • Kryzys wartości we współczesnym świecie a zachowania ryzykowne młodzieży
 • Tutoring jako metoda rozwoju kompetencji społecznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem
 • Religijność a społeczne wykluczenie młodzieży
 • Wychowanie w środowisku międzykulturowym młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

W seminariach weźmie udział 12 tutorów. Każde seminarium będzie trwało 5 h.

Działanie nr 4
Szkolenia dla młodzieży i praca tutora z młodzieżą.
W ramach działania zostanie przeszkolona młodzież 15 osób w wymiarze 4 dniowego szkolenia. Każdy moduł szkolenia to 4 h, 2 moduły szkoleniowe każdego dnia.

 • Komunikacja interpersonalna
 • Odkrywanie kreatywności
 • Role grupowe
 • Ku własnym wyborom,
 • Planowanie
 • Podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Działanie 5
Tutoring – w ramach działania zostaną przeprowadzone tutoriale z młodzieżą uczestniczącą w szkoleniu

Nie przegap nowych wydarzeń,
zapisz się do newslettera