Realizacja w trakcie

Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjnej osób młodych (osoby młode do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET). Osobom objętym wsparciem w projekcie zostanie zaproponowane wsparcie indywidualnie oraz grupowe w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskanie zatrudnienia.

Grupa docelowa

Zwiń

Rozwiń

czestnikami projektu mogą być osoby młode, w wieku 15-29 lat, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z następujących grup docelowych:

 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu)
 • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu).
 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu)
 • Specjalne Ośrodki Wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu)

Definicje:

osoby, które opuściły pieczę zastępczą
(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
Instytucje pieczy zastępczej: placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne;
podstawa prawna: art. 2 ust. 3 ustawya z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
(do 2 lat po opuszczeniu)
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW): ośrodki, które prze- znaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS): ośrodki, które przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii.

podstawa prawna: art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

  osoby, które opuściły specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu)
Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (SOSW), Specjalne Ośrodki Wychowawcze (SOW): placówki prowadzone dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

podstawa prawna: art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej
(do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej)
Szkoła specjalna:
a) szkoła lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe,
b) szkoła lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym podmiocie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

podstawa prawna: jw. art. 127 ust. 19 pkt 2 i art. 128 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

matki przebywające w domach samotnej matki  Domy samotnej matki: ośrodki oferujące nieodpłatną pomoc dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży znajdujących się trudnej sytuacji życiowej. Są to domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zapewniają całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży;

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małolet- nimi dziećmi i kobiet w ciąży

osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)  Zakład karny i areszt śledczy: jednostki organizacyjne Służby Więziennej;

podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. ustawy o Służbie Więziennej.

 osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu) Zakład poprawczy: placówka resocjalizacyjna dla nieletnich
Schronisko dla nieletnich: placówka opieki całkowitej dla nieletnich realizująca funkcję diagnostyczną, resocjalizacyjną i zapobiegawczą;

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisko dla nieletnich

 osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej
(do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)
Zakład pracy chronionej: Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 28 ust 1 pkt 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

podstawa prawna: art. 28 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Wsparcie w ramach projektu

Zwiń

Rozwiń

Projekt obejmuje następujące wsparcie grupowe oraz indywidualne:

 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • trening umiejętności pracowniczych,
 • warsztaty z indywidualnych kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych,
 • szkolenia zawodowe,
 • pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia
 • staże/praktyki,
 • wsparcie tutoringowe,

Nie przegap nowych wydarzeń,
zapisz się do newslettera